Dilman Iş Sağlığı Ve Iş Güvenliği Kurulu Karar Defteri Resmi Evrak

  • Dilman Iş Sağlığı Ve Iş Güvenliği Kurulu Karar Defteri Resmi Evrak
19,98KDV
Dahil
+ Kargo Bedeli: ₺5,90
3 İş Günü İçinde Kargolanır.
- Kalın Deri Cilt Kapaklı - 20 cm x 28 cm - Otokopili - Bu ürün asortidir, renk seçeneği yoktur.   Resmi Gazete Tarih ve No : 07.04.2004 / 25426 Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik     İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Kurulacağı İşyerleri   Madde 4 — 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman işlerinden Sayılan İşlere İliskin Yönetmelik hükümlerine göre; sanayiden sayılan, devamlı  aolarak en az 50 isçi çalısan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı isyerlerinde her isveren bir is sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İsçi sayısının tespitinde isyerinde çalısan isçilerin tamamı dikkate alınır.   İşverene bağlı, fabrika, müessese, isletme veya isletmeler grubu gibi birden çok isyeri bulunduğu hallerde elliden fazla isçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur.       İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu   Madde 5 — İş sağlığı ve güvenliği kurulları asağıda belirtilen kişilerden olusur.   a) İşveren veya işveren vekili,   b) İş Kanununun 82 nci maddesi uyarınca is güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı,   c) İs Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,   d) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,   e) Varsa sivil savunma uzmanı,   f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,   g) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan   sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o isyerindeki   isçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek isçi,   h) Sağlık ve güvenlik isçi temsilcisi.       Kurulun baskanı isveren veya isveren vekili, kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü  edilen kisidir.   Bu maddenin (b), (c), (d), (e) bentlerinde gösterilen üyeler isveren veya isveren vekili tarafından  atanırlar.   Bu maddenin (f) bendinde belirtilen üye o isyerindeki formen, ustabası veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen kisidir. Bu maddenin (f) ve (g) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.       Çalışma Usülleri   Madde 8 — İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve asağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalısırlar.   a) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değisiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değistirilir.   b) Ağır is kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul baskanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.   c) İsyerinde is sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karsı karsıya kalan isçi, is sağlığı ve güvenliği kuruluna basvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar isçiye yazılı olarak bildirilir.   d) Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört saati geçemez. Bu toplantıların günlük çalısma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler   günlük çalısma süresinden sayılır. Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara uğratılamaz.   e) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların esitliği halinde baskanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya baska bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.   f) Her toplantıda, görüsülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan baskan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere isverene bildirilir. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.   g) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca isçilere duyurulması faydalı görülen konular isyerinde ilân edilir.   h) Her toplantıda, önceki toplantıya iliskin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında baskan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.
Yükleniyor...
19,98KDV
Dahil
+ Kargo Bedeli: ₺5,90